Program pro poskytování dotací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2016

Program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2016, jehož vyhlašovatelem je město Velké Meziříčí, je vyhlášen v návaznosti na:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o některých souvisejících zákonech, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 108/2006 Sb.o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb.“);
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 505/2006 Sb.., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“);
 • Plán rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí pro období 2015–2016;
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina.