Rozdělení služeb do skupin A, B

Pro dotační řízení v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020 budou jednotlivé služby v sociální oblasti rozděleny do dvou samostatných skupin:

  • na služby, jejichž činnost je zásadní pro uspokojování potřeb obyvatel Velkého Meziříčí v sociální oblasti. Do skupiny A patří služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Tyto služby musí realizovat činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb. včetně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.).
  • na služby ostatní, poskytující specifické služby v sociální oblasti (např. na podporu zdravotně postižených občanů, programy se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení atd.), které jsou v souladu s II. Komunitním plánem sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020 a v souladu s navazujícími dokumenty. Může se jednat i o služby, které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný z hlediska rozsahu reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritéria pro stanovení výše dotace.

Žadatel může požádat maximálně o 120 % výše finančního příspěvku od města Velkého Meziříčí z roku 2019. Žadatelé mohou požádat o více než 120 % loňské dotace pouze za předpokladu, že tuto skutečnost řádně zdůvodní v žádosti v kolonce "Účel použití dotace a doba, v níž má být dosaženo účelu, odůvodnění žádosti".

Důvodem pro uznání finančního příspěvku nad 120 % dotace z roku 2019 může být např. výrazné navýšení kapacity poskytované služby, které je v souladu s II. Komunitním plánem sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 – 2020 a s navazujícími dokumenty.

V případě, že bude výše požadovaných finančních prostředků v žádostech převyšovat celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, dojde k uplatnění redukčního mechanismu – poměrnému krácení na základě poměrného procenta. Reálná výše návrhu dotace se poté bude zaokrouhlovat na celé stokoruny dolů.