Rozdělení služeb do skupin A, B

Pro účely tohoto dotačního řízení budou dále jednotlivé služby v sociální oblasti rozděleny do dvou samostatných skupin:

  • na služby, jejichž činnost je zásadní pro uspokojování potřeb obyvatel Velkého Meziříčí v sociální oblasti. Do skupiny A patří služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Tyto služby musí realizovat činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb. včetně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.).
  • na služby ostatní, poskytující specifické služby v sociální oblasti (např. na podporu zdravotně postižených občanů, programy se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení atd.), které jsou v souladu s Plánem rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí pro období 2015 - 2016 a v souladu s navazujícími dokumenty. Může se jednat i o služby, které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný z hlediska rozsahu reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritéria pro stanovení výše dotace.