Základní informace o programu

Tento program obsahuje základní informace o účelu dotace, o důvodech podpory stanoveného účelu, o předpokládaném celkovém objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, informace o kritériích pro stanovení výše dotace, o okruhu způsobilých žadatelů, lhůtu pro podání žádosti, informace o kritériích pro hodnocení žádostí, lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, informace o podmínkách pro poskytnutí dotace a vzor žádosti.

Pro účely tohoto dotačního řízení budou dále jednotlivé služby v sociální oblasti rozděleny do dvou samostatných skupin:

  • na služby, jejichž činnost je zásadní pro uspokojování potřeb obyvatel Velkého Meziříčí v sociální oblasti. Do skupiny A patří služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Tyto služby musí realizovat činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb. včetně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.).
  • na služby ostatní, poskytující specifické služby v sociální oblasti (např. na podporu zdravotně postižených občanů, programy se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení atd.), které jsou v souladu s II. Komunitním plánem sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020 a v souladu s navazujícími dokumenty. Může se jednat i o služby, které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný, z hlediska rozsahu reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritérií pro stanovení výše dotace.