Uzavření smlouvy

Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy bude uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi poskytovatelem dotace (městem Velké Meziříčí) a žadatelem o dotaci. Součástí veřejnoprávní smlouvy jsou podmínky, které je příjemce povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města. Pokud nebude smlouva podepsána žadatelem do 30 dnů od prokazatelného doručení jejího návrhu, nárok na poskytnutí dotace zaniká.

Pokud bude mít dotace povahu podpory charakteru de minimis, bude tato skutečnost upravena ve smlouvě.

Příjemce podpory je povinen na všech výstupech týkajících se podpořeného projektu uvádět zmínku o tom, že projekt byl podpořen z Programu města Velké Meziříčí pro poskytování dotací v sociální oblasti. Získaná podpora opravňuje žadatele použít znak města po dobu realizace projektu.

 

Vyúčtování dotace

Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování bude probíhat v elektronické podobě na webových stránkách http://dotacnirizeni.mestovm.cz/ v sekci Vyúčtování. Po přihlášení je nutné vyplnit formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování a přiložit Povinné přílohy Závěrečné zprávy a vyúčtování. Jako Povinné přílohy Závěrečné zprávy a vyúčtování jsou stanoveny:

  • Příloha 1 Závěrečné zprávy – naskenované originály účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, kopie smluv, vztahujících se k nákladům akce hrazených z dotace.
  • Příloha 2 Závěrečné zprávy – naskenované originály výpisů o úhradě účetních dokladů.

Sekce vyúčtování i s povinnými přílohami musí být vyplněna v termínu do 15. 1. 2017.