Příjem žádostí

Termín pro zahájení příjmu žádostí pro rok 2024 byl stanoven na 15. října 2023 a termín pro ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 31. října 2023.

Žádosti musí být vyplněny v elektronické podobě na webových stránkách http://dotacnirizeni.velkemezirici.cz/ v sekci Podání žádosti. Pro podání žádosti je nutné se v sekci Podání žádosti přihlásit. Pro přístup do aplikace žadatel zkontaktuje pověřenou osobu (Mgr. Martu Muchovou), která žadateli zašle heslo a přihlašovací jméno pro přístup do aplikace.

Po přihlášení do aplikace je nutné vyplnit v záložce Žádost o dotaci formulář žádosti.

Žádost musí být odevzdána s podpisem oprávněného zástupce poskytovatele.

  • Žadatel, disponující elektronickým podpisem žádost o dotaci vyplněnou v aplikaci "Dotační řízení obce" vytiskne do formátu PDF, ve formátu PDF žádost elektronicky podepíše a již podepsanou nahraje do aplikace "Dotační řízení obce". V aplikaci bude tedy k dispozici jak elektronický formulář žádosti (pro účely hodnocení), tak digitálně podepsaný dokument legislativně odpovídající papírovému dokumentu s notářsky ověřeným podpisem.
  • V případě, že žadatel nedisponuje elektronickým podpisem, je nutné vyplněnou žádost vytisknout a podepsanou odeslat (příp. donést) na podatelnu nebo odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí.

Následně po úplném vyplnění je nutné odeslat za pomoci tlačítka Odeslat žádost.

V případě nejasností s vyplňováním je připravena záložka Pojmosloví, v níž jsou definovány základní pojmy, které se ve formuláři žádosti objevují.

Nově vzniklé sociální služby, tj. sociální služby, které začnou být dle zákona o sociálních službách poskytovány v průběhu roku, ve kterém je vyhlášeno dotační řízení, mohou být finančně podpořeny z rozpočtu města Velké Meziříčí. Jedná-li se o službu, která je nově zaregistrována, ale poskytovatel může prokazatelně doložit, že služba byla kontinuálně poskytována již v předchozím období pod jiným registračním číslem, tato se nepovažuje pro účely programu za novou sociální službu.

Nově vzniklé sociální služby nebo aktivity poskytované obyvatelům města Velké Meziříčí příp. spádového území ORP Velké Meziříčí budou podpořeny pouze za předpokladu jejich jednoznačně deklarované potřebnosti v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí na období 2024 - 2027 (a v rámci navazujícíh dokumentů města Velké Meziříčí) a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, a to v kontextu ostatních již poskytovaných sociálních služeb na území města Velké Meziříčí. Podpora těchto služeb závisí rovněž na objemu finančních prostředků v rozpočtu města Velké Meziříčí pro příslušný rok, určených na podporu sociálních služeb.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena pro obě skupiny A i B shodně.

  •  Vzory žádostí o dotaci z Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti na rok 2024
  •