Uzavření smlouvy

Za předpokladu kladného posouzení žádosti a rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy bude uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi poskytovatelem dotace (městem Velké Meziříčí) a žadatelem o dotaci. Součástí veřejnoprávní smlouvy jsou podmínky, které je příjemce povinen dodržet při čerpání a použití finančních prostředků z rozpočtu města. Pokud nebude smlouva podepsána žadatelem do 30 dnů od prokazatelného doručení jejího návrhu, nárok na poskytnutí dotace zaniká.

S žadateli, kterým bude vydáno Pověření kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2024, bude veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřena po předložení tohoto Pověření poskytovateli dotace (městu Velké Meziříčí).

Pokud bude mít dotace povahu podpory charakteru de minimis, bude tato skutečnost upravena ve smlouvě.

Příjemce podpory je povinen na všech výstupech týkajících se podpořeného projektu uvádět zmínku o tom, že projekt byl podpořen z Grantového programu města Velké Meziříčí pro poskytování dotací v sociální oblasti 2024. Získaná podpora opravňuje žadatele použít znak města po dobu realizace projektu.

 

Vyúčtování dotace

Termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků se řídí podmínkami stanovenými smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování bude probíhat v elektronické podobě na webových stránkách http://dotacnirizeni.velkemezirici.cz/ v sekci Vyúčtování. Po přihlášení je nutné vyplnit formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování a přiložit Povinnou přílohu Závěrečná zpráva a vyúčtování. Jako Povinné přílohy Závěrečné zprávy a vyúčtování jsou stanoveny:

  • Příloha 1 Závěrečné zprávy – soupis dokladů s vyznačením identifikačních údajů dokladů, subjektu, který jej vystavil, a dalších údajů ve smyslu obsahu náležitostí podle § 11 zákona č. 563 /1991 Sb., o účetnictví, vztahujících se k nákladům akce hrazených z dotace.Příjemce je povinen na vyžádání poskytovatele kterýkoliv doklad ze soupisky poskytnout ke kontrole.

Příjemci dotace do celkové výše 50 000,00 Kč dokládají ještě:

  • Příloha 2 Závěrečné zprávy - naskenované originály účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, kopie smluv, vztahujících se k nákladům akce hrazených z dotace,
  • Příloha 3 Závěrečné zprávy - naskenované originály výpisů o úhradě účetních dokladů.

Sekce vyúčtování i s povinnými přílohami musí být vyplněna v termínu do 15. 2. 2025.

V případě, že příjemci dotace nedisponují elektronickým podpisem, je nutné navíc Závěrečnou zprávu a vyúčtování i povinné přílohy vytisknout a podepsané odeslat (příp. donést) ve stanoveném termínu na podatelnu nebo odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí.