Rozdělení služeb do skupin A, B

Pro dotační řízení v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2023 budou jednotlivé služby v sociální oblasti rozděleny do dvou samostatných skupin:

Skupina A - registrovaní poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina nebo s celostátní a nadregionální působností, jejichž činnost je prokazatelně poskytována na území města Velké Meziříčí nebo občanům města Velké Meziříčí.

Skupina B - ostatní aktivity a služby v sociální oblasti např. podpora zdravotně postižených občanů, preventivní aktivity aj., které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021-2023 a v souladu s navazujícími dokumenty, může se jednat i o služby, které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.

Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný z hlediska rozsahu reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritéria pro stanovení výše dotace.

Žadatel může požádat o finanční příspěvek maximálně ve stejné výši příspěvku z roku 2022 od města Velkého Meziříčí. Žadatelé mohou požádat o vyšší částku pouze za předpokladu, že tuto skutečnost řádně zdůvodní v žádosti v kolonce "Účel použití dotace a doba, v níž má být dosaženo účelu, odůvodnění žádosti".

Důvodem pro uznání vyššího finančního příspěvku může být např. výrazné navýšení kapacity poskytované služby, které je v souladu s Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 – 2023 a s navazujícími dokumenty.

V případě, že bude výše požadovaných finančních prostředků v žádostech převyšovat celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, dojde k uplatnění redukčního mechanismu – poměrnému krácení na základě poměrného procenta. Reálná výše návrhu dotace se poté bude zaokrouhlovat na celé stokoruny dolů.