Rozdělení služeb do skupin A, B

Pro dotační řízení v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2024 budou jednotlivé služby v sociální oblasti rozděleny do dvou samostatných skupin:

Skupina A - registrovaní poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina nebo s celostátní a nadregionální působností, jejichž činnost je prokazatelně poskytována na území města Velké Meziříčí nebo občanům města Velké Meziříčí.

Skupina B - ostatní aktivity a služby v sociální oblasti např. podpora zdravotně postižených občanů, preventivní aktivity aj., které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2024-2027 a v souladu s navazujícími dokumenty, může se jednat i o služby, které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.

Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný z hlediska rozsahu reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritéria pro stanovení výše dotace.

Žadatel může požádat maximálně 110% výše finančního příspěvku od města Velké Meziříčí z roku 2023. Žadatelé mohou žádat více než 110% loňské dotace pouze za předpokladu, že tuto skutečnost řádně zdůvodní v žádosti v kolonce „Účel použití dotace a doba, v níž má být dosaženo účelu, odůvodnění žádosti“.

Důvodem pro uznání finančního příspěvku nad 110% dotace z roku 2023 může být např. výrazné navýšení kapacity poskytované služby, které je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2024 – 2027 a s navazujícími dokumenty.

V případě, že bude výše požadovaných finančních prostředků v žádostech převyšovat celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, dojde k uplatnění redukčního mechanismu – poměrnému krácení na základě poměrného procenta. Reálná výše návrhu dotace se poté bude zaokrouhlovat na celé stokoruny dolů.