Základní informace o programu

Tento program obsahuje základní informace o účelu dotace, o důvodech podpory stanoveného účelu, o předpokládaném celkovém objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, informace o kritériích pro stanovení výše dotace, o okruhu způsobilých žadatelů, lhůtu pro podání žádosti, informace o kritériích pro hodnocení žádostí, lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, informace o podmínkách pro poskytnutí dotace a vzor žádosti.

Pro účely tohoto dotačního řízení budou dále jednotlivé služby v sociální oblasti rozděleny do dvou samostatných skupin:

Skupina A – registrovaní poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina nebo s celostátní a nadregionální působností, jejichž činnost je prokazatelně poskytována na území města Velké Meziříčí nebo občanům města Velké Meziříčí.

Skupina B – ostatní aktivity a služby v sociální oblasti např. podpora zdravotně postižených občanů, preventivní aktivity aj., které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2024-2027 a v souladu s navazujícími dokumenty, může se jednat i o služby, které nejsou registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.

Pro tyto dvě skupiny služeb bude reporting dat odlišný, z hlediska rozsahu reportovaných dat a ukazatelů, stejně jako kritérií pro stanovení výše dotace.