Použití účelových dotací

Finanční prostředky budou poskytnuty formou účelových dotací vybraným subjektům, zabezpečujícím v praxi:

  • registrované sociální služby,[1],
  • aktivity a služby v sociální oblasti.

Subjektům zařazeným v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, kterým již bylo nebo bude vydáno Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina, bude dotace poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu v souladu Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

 

Nezpůsobilé výdaje projektu

Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nelze hradit z poskytnuté dotace. Z poskytnuté dotace nelze hradit:

  • náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
  • penále, pokuty,
  • náhrady škod a manka,
  • náklady (výdaje) na právní spory,
  • náklady na nespecifické výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),
  • náklady na investice,
  • daně, s výjimkou nákladů, u nichž příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě může příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,
  • další výdaje přímo nesouvisející s realizací akce.

[1] Podle zákona 108/2006 Sb.