Podmínky pro poskytnutí dotace

Obecné podmínky (vztahující se k službám skupiny A, B):

 • Žadatel má zařízení na území města, případně má sídlo na území České republiky, ale poskytuje služby občanům spádového území ORP Velké Meziříčí.
 • Služba je na území města poskytována minimálně od 1. 1. 2023. Nově vzniklé sociální služby nebo sociální služby poskytované obyvatelům města budou podpořeny pouze za předpokladu jejich jednoznačně deklarované potřebnosti v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2024 – 2027 (a v rámci navazujících dokumentů města Velkého Meziříčí) a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, a to v kontextu ostatních již poskytovaných sociálních služeb na území města.
 • Dotace z rozpočtu města se poskytuje k financování provozních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2024 – 2027 (a v rámci navazujících dokumentů města Velkého Meziříčí) a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina.
 • Žadatel je povinen v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města řádně vyplnit všechny požadované údaje, včetně všech příloh.
 • Žadatel má vypořádány závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Velké Meziříčí nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení, nenachází se v likvidaci ani na něj nebyl prohlášen konkurz.
 • Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel včas a úplně vyúčtoval dotace poskytnuté v předchozím roce, provedl s poskytovatelem dotace finanční vypořádání a vrátil finanční prostředky, které nebyly vyčerpány.
 • Pokud bude sociální služba podpořena finančními prostředky ze zdrojů Evropské unie v 100 % rozpočtovaných nákladů nebo z jiných zdrojů krajů a ministerstev, má poskytovatel takové sociální služby povinnost toto oznámit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o dané skutečnosti dozvěděl a vrátit dotaci poskytnutou z rozpočtu města Velké Meziříčí, popř. její poměrnou část.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Odborné požadavky (vztahující se k službám skupiny A):

 • Pro služby zařazené do skupiny A je požadavkem účast v procesu komunitního plánování města (aktivní účast na jednáních, podíl na společných aktivitách pracovní skupiny a to minimálně po dobu 6 měsíců) a zařazení v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina.
 • Žádost je přehledná, srozumitelná a věcné provázaná (neobsahuje informace, které jsou bez vztahu k požadovaným údajům, informace mají vypovídající hodnotu, nejedná se o paragrafová znění zákona či kopie opakovaného vyjádření).
 • Potřebnost sociální služby poskytované žadatelem pro obyvatele města/poptávka po službě (potřebnost stanovená Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2024 - 2027, absence sociální služby by ohrozila kvalitu života cílové skupiny).
 • Sociální služba poskytovaná žadatelem je pro její uživatele dostupná.
 • Činnost je dlouhodobě naplňována (celoroční, kontinuální poskytování, služba má aktuální informace na propagačních materiálech, webu apod.)
 • Financování sociální služby je vícezdrojové, rozpočet je přiměřený a přehledný/položky rozpočtu jsou řádně okomentovány (přiměřenost ve vztahu k požadavku/podpoře z předchozích let, v rozpočtu jsou uvedeny také další zdroje financování jako např. obce, úřady práce, nadační fondy apod. a jsou vymezeny náklady potřebné pro území/obyvatele města).

Veškeré změny základních identifikačních údajů uvedených a doložených v žádosti o dotaci, které nastanou v průběhu kalendářního roku, na nějž je čerpána dotace, organizace oznámí nejpozději do 30 dnů od této změny Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí.

Kontrola, řízení, odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými právními předpisy.