Kritéria pro hodnocení žádostí

Hodnotící proces začíná doručením žádosti.

Etapy hodnocení přijatých a zaevidovaných žádostí:

  • Kontrola formálních náležitostí – ověření způsobu, času doručení a úplnosti v souladu s platnými zásadami.
  • Posouzení přijatelnosti – splnění definice příjemce, typu účelové dotace dle platné výzvy.
  • Posouzení v pracovní skupině (gestor pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zástupce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví).
  • Posouzení v radě města ve spolupráci s vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Posuzování formálních náležitostí

Formální kontrolu zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Velké Meziříčí.

Tabulka: Kritéria posuzování formálních náležitostí pro skupiny A, B.
  ANO NE
1. Vyúčtování z předchozího roku bylo provedeno včas. 1 0
2. Byl dodržen termín a čas podání žádosti. 1 0
3. Žádost byla dodána na předepsaných formulářích a předepsanou formou. 1 0
4. V žádosti byly vyplněny všechny předepsané údaje. 1 0
5. Současně s žádostí jsou v předepsané formě i rozsahu vyplněny povinné přílohy, které odpovídají seznamu příloh uvedenému v žádosti. 1 0

Při nesplnění formálních náležitostí dle bodu 1 – 3 bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.

V případě zjištění nedostatků v bodech 4 – 5 bude žadatel elektronicky vyzván k doplnění údajů v žádosti ve lhůtě 10 pracovních dnů. Pokud ani v této lhůtě nebudou veškeré formální náležitosti splněny, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.

Hodnotící proces je stanoven pro obě skupiny A i B shodně.