Okruh způsobilých žadatelů

Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2024 neslouží k financování příspěvkových organizací města Velké Meziříčí v této oblasti. Tyto příspěvkové organizace budou podpořeny příspěvkem na provoz z rozpočtu města mimo tento program.

Příjemcem dotace mohou být:

  • spolky a ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně-právní ochranu dětí,
  • obecně prospěšné společnosti zřízené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • fyzické osoby, které na základě živnostenského oprávnění provozují sociální služby.

Dotace nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.

Okruh způsobilých žadatelů je stanoven pro obě skupiny A i B shodně.